Cross-table of results for myCtest-50k-UCT

Rated: 1586

as of 2012-12-16 21:05:17

 

OpponentRatingResultPercent

resign99726 / 26100.00
Brown-1.0fvh127277 / 277100.00
RandomGo24818 / 18100.00
_Random,V4032 / 2100.00
Stop-0.8-003411189 / 19298.44
stop0_9-00348225 / 25100.00
stop0_95673 / 3100.00
Stop2k91009b5703 / 3100.00
AverageLib60357 / 57100.00
_Brown1.0,V60911 / 11100.00
_NoSelfAtari,V6371 / 1100.00
_James-0.3Brown,V6674 / 4100.00
pureMcUct_107057 / 7100.00
pureMcUct_307353 / 3100.00
_Max,J7971 / 1100.00
_James-0.2Brown,V8016 / 785.71
_James-0.2-BrCap,v8391 / 1100.00
_CaptureIfICan,V8484 / 4100.00
_Brown1.0,v8601 / 1100.00
pureMcUctRave_1008695 / 5100.00
_James-0.2-BrCap,V9049 / 9100.00
_Max-11,J9121 / 1100.00
testMC01-10k9202 / 2100.00
BadRomance-0.19281 / 1100.00
sharky31129361 / 1100.00
pureMcUct_10094620 / 20100.00
Aya1PO100471 / 7495.95
stop0_9-002b101131 / 31100.00
stop0_9-005101934 / 34100.00
_Go169,V102618 / 18100.00
_Go169,v10304 / 4100.00
AmiGoGtp-1.5106871 / 7495.95
_Amigo1.7,v10983 / 475.00
_Go169,r11081 / 1100.00
MCbot-0.411101 / 1100.00
_Amigo1.7,V111918 / 2185.71
_Go169,q11251 / 1100.00
_James-0.2,V11397 / 7100.00
_NoSelfAtari,r11421 / 1100.00
MattyBot-1.311586 / 785.71
_James-0.3,V116720 / 20100.00
Freja_A1K11782 / 2100.00
_James-0.2,v11850 / 10.00
myCtest-2k-AMAF1194945 / 96597.93
GoGo-Pat12141 / 1100.00
_James-0.3,r12241 / 1100.00
Salgo-playout12273 / 3100.00
stop0_9-002123012 / 12100.00
_Gnu3.8L1Mirror,V123623 / 3762.16
Salgo12452 / 2100.00
Aya1PO6124761 / 6692.42
myCtest-10k-UCT1256923 / 97195.06
_CaptureIfICan,r12631 / 1100.00
CRef-L1129823 / 2495.83
_Gnu3.8L1Mirror,v12991 / 425.00
Aleabot-1.1.213011 / 1100.00
CRef-veto-L1131331 / 3296.88
_Gnu3.8L1Mirror,r13151 / 250.00
Freja_A10K13221 / 1100.00
pureMcUctRave_1k13237 / 7100.00
_James-0.2,q13351 / 1100.00
Aleabot-1.113361 / 1100.00
amigogtp-1.8fvh13369 / 9100.00
GoGo-UCT-RAVE-0.213451 / 1100.00
dbot213541 / 1100.00
GoGo-30k13602 / 2100.00
_Gnu3.8MC100,V138142 / 4691.30
CRef-L2138429 / 3387.88
NebiyuGo13841 / 1100.00
_Gnu3.8MC100,v13843 / 475.00
Fuego-1581-100sim139018 / 3158.06
AyaPat13912 / 450.00
GoGo-UCT13912 / 2100.00
CRef-veto-L2139538 / 4095.00
Aya732c_10014028 / 8100.00
CRef-veto-L3141530 / 3196.77
GoGo-30k-Pat14172 / 2100.00
myCtest-10k-AMAF1434948 / 111884.79
NebiyuGo_1814353 / 475.00
Freja_0.0.314382 / 2100.00
Nomitan_new214491 / 1100.00
CRef-L4145424 / 2692.31
GoGo-Var114541 / 1100.00
_Gnu3.8MC100,q14581 / 250.00
Fuego-1399-100sim14712 / 2100.00
CRef-veto-L4147236 / 4383.72
CRef-L6147840 / 4686.96
CRef-L3147937 / 4190.24
Fuego-1414-100sim14822 / 540.00
gnugoquad1148921 / 7030.00
Fuego-1593-100sim149022 / 6036.67
CRef-L5149537 / 4975.51
Fuego-1418-100sim15065 / 683.33
iva-0.4-50k15111 / 250.00
Nebiyu_Medium415131 / 1100.00
CRef-veto-L5152740 / 4785.11
CRef-veto-L6154037 / 4582.22
yeerendon15420 / 30.00
pureMcUctRave_10k15691 / 250.00
Hbscs-Phd5k-115757 / 1258.33
Hbscs-Ph5k15810 / 20.00
fuego1-1fvh15811 / 250.00
GoTree-1.c400b1k015862 / 2100.00
Nebiyu_UCT_RAVE_815871 / 1100.00
gnugoquad216000 / 10.00
Hbscs-Pd5k-216184 / 580.00
Brynhilde0.1T4_25k16243 / 560.00
Forest-0.0.316241 / 250.00
Brynhilde0.1T1_25k16322 / 450.00
N_g40c80.8.216380 / 10.00
Nebiyu_3116490 / 40.00
GoTree-1.000-c6016740 / 20.00
Yogo3.1.216833 / 475.00
Klamshell-UCB16873 / 475.00
Hibiscus-04-2x50k16901 / 520.00
unyugo050-p3t3-2K16996 / 1931.58
_NeuroGo2.1-2p,V170620 / 5735.09
N_conditionD17140 / 10.00
_NeuroGo2.1,v17181 / 520.00
mCt-15-200k-ft417312 / 1414.29
_NeuroGo2.1,V173726 / 7335.62
_NeuroGo2.1-2p,v17372 / 728.57
unyugo-0.4.6-2K173811 / 2839.29
_Aya6.34,q17390 / 10.00
_NeuroGo2.1-2p,q17501 / 250.00
_Aya6.34,v17520 / 10.00
gng-110128-1c17520 / 40.00
Yogo3.0.817550 / 10.00
_Aya6.34,V17566 / 1833.33
_Fuego0.4.1-300,p17573 / 358.57
GoTree-1.c80b117611 / 250.00
_Gnu3.8L1,V176118 / 5831.03
Aya732c_20017630 / 10.00
Hibiscus-05-50ko17641 / 812.50
unyugo050-p1t1-2K17664 / 1723.53
iva-0.2-dev117690 / 10.00
Hibiscus-08-50kol17721 / 250.00
_NeuroGo2.1-2p,r17751 / 250.00
gnugo-3.8-l10F1776182 / 71125.60
_Gnu3.8L10Cosmic,V17784 / 1723.53
NiceGo-117790 / 30.00
GoTree-debug17841 / 224.55
Hibiscus-09-50kol17900 / 20.00
_Gnu3.8L1,v17910 / 80.00
GoTree-1.c80b0k017930 / 20.00
_Gnu3.8L10Cosmic,v17950 / 20.00
FatMan-11800171 / 76022.50
GnuGo3.7.10_float18035 / 3315.15
_Gnu3.8L1,r18070 / 10.00
Hibiscus-07-50kol18082 / 2100.00
_Gnu3.8L1,q18110 / 20.00
gng-110206-1c18130 / 60.00
Yogo3.2.318241 / 333.33
_Mogo3MC1K,p18306 / 3119.35
Nebiyu_High718341 / 250.00
GoTree-1.c80b1k018360 / 10.00
Yogo3.0.318591 / 1100.00
oakfoam-0.0.9-dev118721 / 425.00
Fuego-1399-1000sim18760 / 20.00
unyugo-0.4.6-8K18774 / 2119.05
oakfoam-0.0.9-dev218931 / 205.00
Fuego-1418-1000sim18950 / 60.00
GoTree-pat018980 / 20.00
oakfoam-0.0.9-devD19090 / 30.00
Cyrago-p5k19110 / 30.00
crashtest619140 / 20.00
_Gnu3.8MC50k,v19160 / 10.00
N365_g40c80.119171 / 1100.00
Aya732e_60019251 / 911.11
_Gnu3.8MC50k,V19272 / 1118.18
Fuego-1414-1000sim19301 / 333.33
PachiBalanced19310 / 20.00
oakfoam-0.0.9-dev519480 / 10.00
_Gnu3.8MC50k,p19500 / 20.00
NOMI_g40c80.c1119510 / 40.00
Fuego-1593-1000sim19532 / 742.70
kiseki9_110616_2c19610 / 20.00
Fuego-1581-1000sim19670 / 270.00
_Mogo3MC3K,V19733 / 624.84
gnugo-3.8-mc198139 / 7035.55
_Mogo3MC3K,p19930 / 100.00
NiceGo-419950 / 140.00
_Mogo3MC3K,v20010 / 40.00
oakfoam-0.0.9-devK20291 / 250.00
kiseki9_110520_1c20370 / 10.00
oakfoam-0.0.9-devE20520 / 40.00
gng-110217-1c20530 / 30.00
_Fuego0.4.1-1K,p20700 / 350.00
oakfoam-0.0.9-devI20730 / 30.00
oakfoam-0.0.9-devM20870 / 60.00
oakfoam-0.0.10-d0020880 / 10.00
oakfoam-0.0.9-devL20930 / 10.00
_Mogo3MC10K,V21000 / 10.00
Aya732b_6c21040 / 10.00
CS-10k21160 / 60.00
NOMI_g40c80.c4121170 / 30.00
gom_A20_178721240 / 30.00
NOMI_g40c80.c8321320 / 10.00
Nomitan_20950.221370 / 80.00
oakfoam-0.0.10-d0121370 / 20.00
oakfoam-0.0.9-devG21450 / 20.00
NOMI_g40c80.c8121550 / 20.00
kiseki9_110619_2c21600 / 20.00
Fuego-1399-10k-sim21640 / 40.00
kakunin_g40c8021650 / 20.00
_Mogo3MC10K,p21750 / 160.00
R_Go1.121940 / 10.00
MC_ark-5.1.1_8t22050 / 10.00
_Fuego0.4.1-3K,p22130 / 170.00
kakunin_g4022150 / 50.00
Orego-control22191 / 621.61
NOMI_g40.122200 / 10.00
Aya698a_10k22270 / 20.00
NomiG40C80.522330 / 20.00
Fuego-1418-10ksim22340 / 40.00
Fuego-1414-10k-sim22390 / 30.00
kiseki9_111619_4c22431 / 1100.00
Fuego-1593-10ksim22450 / 650.00
oakfoam-0.0.10-d0522510 / 10.00
lingo-101-MBA22530 / 10.00
CS-50k22650 / 10.00
Aya705f_10k22681 / 571.75
_Mogo3MC30K,V22701 / 911.11
_Mogo3MC30K,v22960 / 10.00
_Mogo3MC30K,p23060 / 130.00
R_Go1.1c23070 / 10.00
Cyrago-t23220 / 20.00
N188_12c23380 / 10.00
Aya727j_10k23410 / 740.00
Fuego-1581-10ksim23630 / 220.00
Aya726a_2c23640 / 10.00
N188_12c_223680 / 30.00
Pebbles23800 / 100.00
MF1030-2k23862 / 672.99
_Fuego0.4.1-10K,p23990 / 160.00
Aya741b_10k24010 / 110.00
gom_1130P_nB_c1224120 / 10.00
Aya747e_10k24150 / 450.00
pachitest_1c24200 / 10.00
Fuego-1418-100ksim24370 / 10.00
_Mogo3MC90K,p24400 / 170.00
miniolmox224500 / 330.00
Aya739_10k24510 / 60.00
StoneGrid_120024540 / 30.00
Aya742d_10k24660 / 40.00
Aya739_book_10k24680 / 10.00
Aya727h_2c24910 / 20.00
_Fuego0.4.1-30K,p24920 / 100.00
_Fuego-0.4.1,v24940 / 10.00
_Fuego-0.4.1,V25000 / 100.00
LB57v225010 / 20.00
Aya736c_40k25070 / 10.00
_Fuego-0.4.1,p25090 / 10.00
Valkyria3.5.9_P4B25180 / 50.00
Fuego-1593-100k25250 / 380.00
gom_1147P_nB_8c25450 / 40.00
Aya748b_4c25530 / 30.00
CS-250k25650 / 20.00
mfgo12-794-4c25800 / 20.00
Fuego-1398-8c-ab25890 / 70.00
ToGo-207_2c25920 / 40.00
Aya742d_100k_book26010 / 40.00
Fuego-1593-1c-nb26020 / 30.00
Valkyria3.5.19_4cx26020 / 30.00
StoneGrid_1275_t226052 / 1811.11
Fuego-1414M-25t26080 / 20.00
Fuego-1502-1c26280 / 10.00
mfgo12-803-4c26290 / 20.00
StoneGrid_123726360 / 30.00
Fuego-1593-1c26450 / 40.00
Aya742d_100k26530 / 20.00
MF1030-10k26610 / 390.00
Valkyria3.5.9_P4Bx26650 / 600.00
cm43_26_nob26670 / 10.00
Fuego-1409-16c-ab26710 / 50.00
_Fuego0.4.1-100K,p26760 / 170.00
Fuego-1507-2c26770 / 70.00
R_Go1.1e26790 / 30.00
Fuego-1497M-25t26830 / 30.00
Aya749j_cn10s_200k26850 / 20.00
cm4.4_6c_nb26890 / 10.00
Valkyria3.5.18_4cx26900 / 10.00
olmox227030 / 10.00
LB57v527050 / 30.00
Valkyria3.5.17_4cx27130 / 220.00
Fuego-1581-100k27170 / 230.00
Fuego-1414-25t27210 / 40.00
Arirang27420 / 10.00
olmox327420 / 170.00
Fuego-1462-16c-ab27500 / 90.00
Valkyria3.6.4_4id27510 / 20.00
LB57v727520 / 10.00
cm-4.4-11027520 / 30.00
Fuego-1491-25t27890 / 70.00
CS-1250k27910 / 30.00
cm-4.3-29_ob128010 / 20.00
bonobot28110 / 30.00
Fuego-1604-25t28280 / 30.00
CrazyStone-1248-8c28940 / 20.00
Fuego-1470-16c-ab28950 / 120.00

 

Returns to Current Standings Page.